en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-15 Геодезия

Преподаватели:
хоноруван преподавател

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

В учебната програма по учебната дисциплина “Геодезия” за магистърска програма «Архитектура» при ВСУ са включени теми по необходимите теоретични и практични въпроси, свързани с използването на геодезически инструменти и методи за измерване на ъгли, дължини и превишения, изработване на топографски планове, геодезическите работи, които се извършват при проучване, проектиране, изграждане, оборудване и изследване на различни сгради, и съоръжения. В първите теми се разглеждат въпросите, свързани с използваните в геодезията мерни единици, координатни системи, елементи от теорията на грешките, както и с обработката на резултатите от геодезическите измервания. След това се излагат въпросите, свързани с измерването на ъгли, дължини и превишения (определяне на коти) и с инструментите за тяхното извършване. Следват въпросите за изработването на топографски планове и карти, като отначало се разглежда създаването на необходимата за тази цел геодезическа основа и след това - методите по които те се изработват и използват. В последната тема от учебната програма се разглеждат някои приложения на геодезията в строителството и архитектурата.

 

247 0.686