en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-19 УП-03: Сградостроителство

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Людмила Григориевна Александрова - salivgri@yahoo.com

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 40 ч., 40 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Сградостроителство “ съдържа:

по част „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО“

Елементи на сградата. Конструктивни структури, системи и схеми.
Модулна система в строителството. Подготвителни работи на местостроежа.
Земни работи. Плитко фундиране. Надосновни стени. Изолация на сградата от земна влага и вода.
Стени. Лети (монолитни) стени.
Кофраж. Видове кофражи.
Зидани стени. Строително изпълнение.
Стени от уедрени тухлени, керамични, бетонни и други блокове.
Отвори за врати и прозорци в стената. Разтвори.
Неносещи вътрешни стени. Послоен монтаж.
Окачени неносещи фасадни панели при безскелетни сгради. Окачени неносещи фасадни панели при скелетни сгради.
Скелетни окачени стени.
Скелет на сградата.
Подови настилки и первази. Окачени тавани. Стълби. Асансьори.
Горно осветление.
Врати. Прозорци.
Деформационни фуги.

По част „АРХИТЕКТУРА“

Въведение в архитектурното проектиране. Видове сгради. Норми за проектиране на среда за хора в неравностойно положение. Концептуален иновационен проект. Инвестиционно проектиране. Фази на проектиране. Съдържание на проектите и мащаби. Модулна система и модулна координация на размерите в строителството. Разчитане на проектна документация на местостроежа.

Допълнителна практика

В извън аудиторно време през семестъра е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 2 х 6 часа, в два дни – посещение на обекти - посещение на заводи-производители- Винербергер, Кнауф и др. с транспорт на съответната фирма.

 

253 0.052