На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-19 УП-03: Сградостроителство

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 40 ч., 40 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Сградостроителство “ съдържа:

по част „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО“

Елементи на сградата. Конструктивни структури, системи и схеми.
Модулна система в строителството. Подготвителни работи на местостроежа.
Земни работи. Плитко фундиране. Надосновни стени. Изолация на сградата от земна влага и вода.
Стени. Лети (монолитни) стени.
Кофраж. Видове кофражи.
Зидани стени. Строително изпълнение.
Стени от уедрени тухлени, керамични, бетонни и други блокове.
Отвори за врати и прозорци в стената. Разтвори.
Неносещи вътрешни стени. Послоен монтаж.
Окачени неносещи фасадни панели при безскелетни сгради. Окачени неносещи фасадни панели при скелетни сгради.
Скелетни окачени стени.
Скелет на сградата.
Подови настилки и первази. Окачени тавани. Стълби. Асансьори.
Горно осветление.
Врати. Прозорци.
Деформационни фуги.

По част „АРХИТЕКТУРА“

Въведение в архитектурното проектиране. Видове сгради. Норми за проектиране на среда за хора в неравностойно положение. Концептуален иновационен проект. Инвестиционно проектиране. Фази на проектиране. Съдържание на проектите и мащаби. Модулна система и модулна координация на размерите в строителството. Разчитане на проектна документация на местостроежа.

Допълнителна практика

В извън аудиторно време през семестъра е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 2 х 6 часа, в два дни – посещение на обекти - посещение на заводи-производители- Винербергер, Кнауф и др. с транспорт на съответната фирма.

 

407 0.785