en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-21 АП І - ваканционно селище

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Людмила Григориевна Александрова - salivgri@yahoo.com
ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов - yaroo@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

На отредения за проектиране терен се ситуира бунгало или група от бунгала /сключено застрояване/ и парк. Проектът се разработва като се спазват показателите от заданието, ситуацията, законовата и нормативна уредба. Проектът да бъде съобразен с градоустройствените показатели, със ситуацията, околната територия, среда и застрояване, пешеходните и автомобилни подходи, и други аспекти на устройственото планиране.

Да се избере подходяща конструктивна система за бунгалата /за предпочитане сглобяем дървен скелет/ и се спазят изискванията по отношение на техническите инсталации.

 

259 0.250