en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-22 Жилищни сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 4.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Целна на курса е да въведе студентите в теорията и съвременните тенденции в изграждането на жилищните сгради като ги поставя в контекста на урбанизираната среда.Основния акцент е поставен върху необходимостта от формиране на екологична и хуманна жилищна среда със своя специфика и идентичност. Класификация на жилищните сгради.Основни принципи при проектирането на жилищните сгради.Абсолютни мерки на човека и пространството,което заема.Ослънчаване на сградите и помещенията.Осветяване на помещенията.Разполагане на жилищната сграда в парцела. Елементи на разпределението на жилищните сгради. Функционална схема на жилището.

 

249 0.081