en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-25 Сградостроителство III част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg
ас. арх. Димитър Иванов Никифоров - dimnikiforov@yahoo.co.uk

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Лекционната учебна програма на дисциплината „Сградостроителство ІІІ част “ съдържа:

Покриви – определение, класификация. Скатни покриви и наклони. Прост ребров покрив.
Стоящи покривни конструкции с един, два и три попа, без и с надзид. Лежащи покривни конструкции.
Висящи покривни конструкции – единична, двойна и тройна. Висящо-подемни покривни конструкции.
Мансардни покриви.
Скатни покривни конструкции от монолитен и сглобяем стоманобетон.
Покривни покривки – видове според материала. Наклони.
Плоски покриви. Класификация. Студен плосък покрив.
Топъл плосък покрив – полувентилируем, вентилируем. Обърнат покрив.
Горно осветление. Видове. Детайли.
Окачени тавани – елементи, детайли.
Иновационно проектиране на характерни детайли. Иновации и ииновационни решения с изобретателска стъпка. Примери.
Иновационни решения на покривни покривки. Фирмени решения.
Иновационни решения на зелени покриви. Структура. Детайли. „Пондинг ефект.“
Иновационни решения - горни осветления, окачени тавани. Примери.
Теория на иновационната дейност. Оформяне на заявка на патент за изобретание. Новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Закон за патентите и Наредба за оформяне на заявки за патенти и полезни модели. Основни положения.

 

256 0.081