en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-25 Сградостроителство III част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Лекционната учебна програма на дисциплината „Сградостроителство ІІІ част “ съдържа:

Покриви – определение, класификация. Скатни покриви и наклони. Прост ребров покрив.
Стоящи покривни конструкции с един, два и три попа, без и с надзид. Лежащи покривни конструкции.
Висящи покривни конструкции – единична, двойна и тройна. Висящо-подемни покривни конструкции.
Мансардни покриви.
Скатни покривни конструкции от монолитен и сглобяем стоманобетон.
Покривни покривки – видове според материала. Наклони.
Плоски покриви. Класификация. Студен плосък покрив.
Топъл плосък покрив – полувентилируем, вентилируем. Обърнат покрив.
Горно осветление. Видове. Детайли.
Окачени тавани – елементи, детайли.
Иновационно проектиране на характерни детайли. Иновации и ииновационни решения с изобретателска стъпка. Примери.
Иновационни решения на покривни покривки. Фирмени решения.
Иновационни решения на зелени покриви. Структура. Детайли. „Пондинг ефект.“
Иновационни решения - горни осветления, окачени тавани. Примери.
Теория на иновационната дейност. Оформяне на заявка на патент за изобретание. Новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Закон за патентите и Наредба за оформяне на заявки за патенти и полезни модели. Основни положения.

 

410 0.161

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...