en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-27 Строителни материали

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов - roshavelov@gmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни теми: Предмет на дисциплината.Терминология. Класификация и основни свойства. Нормативна база и приложение по предназначение. Съществени изисквания за безопасност и оценка на съответствието им. Методи за изпитване. Скални строителни материали. Строителна керамика. Строително стъкло. Свързващи вещества. Материали за бетон и бетонови изделия. Проектиране на състав на бетони. Материали за строителни разтвори и строителни разтвори. Метали и метални изделия. Полимерни и пластмасови материали. Строителни изолации. Материали за топлоизолация и принципи на проектиране на топлоизолация на сгради и топлотехническа оценка. Хидроизолации – видове, материали и системи. Принципи на проектиране на подземни и покривни хидроизолации. Хидроизолации на инженерни съоръжения. Звукоизолационни материали. Материали и системи за защита от корозия и пожар- класификация, видове, приложение.

 

249 1.136