en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-34 Строителна механика І

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg
ас. инж. Владимир Данчов Матуски - vladimirmatuski@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Строителната  механика І-ва част е учебна дисциплина, в която студентите получават  знания и умения да: събират и разлагат равнинни системи сходящи сили; равнинни системи успоредни сили; да определят центъра на тежестта на равнинни фигури; да определят подпорните реакции в прости греди и  във равнинни ферми;  да определят прътовите усилия във фермови конструкции.

Изучават основните задачи на съпротивление на материалите: аналитическо определяне разрезните усилия в проста греда и конзола; определяне на инерционните моменти на равнинни фигури; определяне на  напреженията в елементи, подложени на чист опън и натиск, а така също и на чисто огъване и при огъване с опън и натиск; определяне на еластичните линии в прости конструктивни елементи; определяне на напреженията при ексцентричен опън и натиск; определяне на напреженията при чисто усукване и при загуба на устойчивост.

В часовете за упражнения се решават подходящи примери, илюстриращи материала изложен в лекциите. Студентите разработват самостоятелно индивидуални курсови задачи, които развиват в тях умението да  прилагат развитите в лекциите основни идеи и методи.

През семестъра се предвиждат две контролни работи.

 

259 0.167