en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-38 АП V - многофамилна жилищна сграда

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов - yaroo@abv.bg
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Проучване на информация относно подобен тип сгради,усет към мащабите и обемите в архитектурните ансамбли, разработка на едно звено от жилищната структура, общата градоустройствена концепция на цялата структура и връзките и със съседните такива, градоустройствен макет.

 

257 0.104