en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-40 Графичен дизайн

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Любомир Борисов Гуринов - l.gourinov@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

С дисциплината се получават знания за дизайна във връзка с един от четирите му основни дяла. На входа на Графичния дизайн студентите разполагат със знания и умения придобити в дисциплините Рисуване, Цветознание и Теория на композицията. Студентите се запознават със задължителната терминология, която се съдържа в графичния речник на дизайнерите. Усвояването на специфичната терминология се съчетава с практическата експериментална работа в упражненията и курсовите задачи. Студентите се научават да работят в композиционния графичен мащаб и да подхождат творчески при трансформацията на символните знакови отношения, с които работят специалистите поUnknown маркетинг и реклама, в иконични знакови отношения. В курса са застъпени следните проекти: Търговска марка, Календар за учебна година в ЛТУ, Графично представяне на елемент за обзавеждане и системата (процес) в която участва, Плакат за избрана дисциплина от специалност „инженерен дизайн“.

 

249 0.438