en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-43 Компютърни растерни изображения

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - info@vanyog.com
ас. Борислав Господинов Козарев - boko-vsu@boko-cad.eu

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. работа с преподавател, 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната дисциплина "Компютърни растерни изображения" запознава студентите с въпроси от компютърната графика, свързани със създаването и редактирането на растерни изображения. Основно внимание се обръща на приложението на компютърните растерни изображения в областта на архитектурата.

Студентите се запознават с основните характеристики на растерните изображения: резолюция, цветови модели, файлови формати. Научават се да създават растерни изображения чрез софтуерните продукти които са изучавали: CAD и BIM – софтуер, както и със софтуер за обработка на растерна графика. В курса се разясняват понятия като: канали, слоеве, маски и се демонстрира тяхното приложение за обработка на свързани с архитектурното проектиране изображения (чертежи, рисунки, снимки, фотореалистични 3D изображения). Студентите усвояват техники за използване на различни софтуерни инструменти за: чертане на векторни линии, селектиране, изрязване, тонални и цветови корекции, филтриране.

Курсовата задача е основно средство за проверка и оценка на знанията и практическите умения. Курсовата задача се изпълнява за ограничено време (2 учебни часа) по еднакво за всички студенти условие и върху него се поставя оценка.

 

257 0.083