en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-44 Строителна механика ІІ

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg
ас. инж. Владимир Данчов Матуски - vladimirmatuski@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Дисциплината  “Строителната механика ІІ-ра част“ цели да даде на студентите знания и практически умения по методите за решаване на статически определими и неопределимите прътови системи (конструкции). Разглеждат се основните методи за определяне на разрезните усилия в триставни системи и в герберови греди, а също така и основните методи за решаване на неопределимите системи -  силов метод, деформационен метод.

В часовете за упражнения се решават практически задачи, които илюстрират разглежданите  в лекциите методи. Придобитите знания и умения се проверяват чрез проверка и защита на разработени курсови работи.

През семестъра се предвиждат две контролни работи.

Учебни цели

  • статически определими и неопределимите прътови системи (конструкции);
  • основни методи за определяне на разрезните усилия в триставни системи;
  • основни методи за определяне на разрезните усилия в герберови греди;
  • основни методи за решаване на неопределимите системи -  силов метод;
  • основни методи за решаване на неопределимите системи -  деформационен метод.

 

 

14 0.004