en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-55 АП IX – промишлени сгради І

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
ас. арх. Атанас Колев Василев - bureu_vassilev_Ltd@abv.bg
ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева - dr9673640@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

В курсовия проект за проектиране на промишлено предприятие предварително е зададен устройствения проект (ЕУП), в чиято организирана територия ще трябва да се намери подходящото мястото (имот) на проектирания обект. По тази причина са представени освен задание за промишлени предприятия и разработвани от наши студенти ескизни устройствени проекти.

Разглеждат се необходимите анализи и техническо-творчески критерии за проектирането на промишлени предприятия в базистния курс: околна среда и безконфликтност на застрояването; транспортна и инженерна инфраструктура (мрежи); функционално-технологични изисквания; вариантни планови и структурни решения (едноетажни, многоетажни и двуетажни сгради и съоръжения); оптимална конструктивна мрежа и конструкция; фасадни трактовки в отвори, плът, цветна хармония и материали; икономическа целесъобразност; устойчивост на природни катаклизми.

 

261 0.371