en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-41 Енергоефективна архитектура

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”

Преподаватели:

д-р арх. Иванка Маринова – m_vania@hotmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Изучаването на дисциплината “Енергийна Ефективност в Архитектурата” има за цел подобряване топлотехническите показатели на сградите и повишаване нивото на комфорт в средата на обитаване. В курса на обучение студентите се запознават с действащите нормативни документи за страната, с основните положения и работни понятия. Лекционният курс е разделен на две части. В първата както се изучават разнообразни архитектурно-строителни мероприятия и методи за пасивно подобряване на енергийната ефективност на сградите. Втората част на курса разглежда различните видове активни системи, тяхното принципно устройство и приложение им в различните случаи.

 

14 0.003