en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-60 Социология в архитектурата

Преподаватели:
хоноруван преп. по Соц.в Арх.

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Въведжда обучаемите в актуалните проблеми на съвременната социология и връзката и с архитектурата.
Запознава обучаемите с принципите, на базата на които може да се използва социологията при решаване на архитектурни проблеми.
Социология в архитектурата е курс на откриване - съзнаване и създаване -  на определени категории на мисленето и социалния живот в тяхната визуална форма на съществуване, а именно - в архитектурния продукт.

Курсовият проект
Трябва да е базиран на основата на темите и целите, заложени в курса

Учебни цели

  • Развиване на творческо мислене и неговото приложение в архитектурата;
  • Откриване на взаимовръзките между социалния живот и пространството на архитектурата;
  • Развиване на интерактивни и интердисциплинарни умения в творческия процес

Изисквания за заверяване на семестъра/семестрите на студентите

  • Участие в дискусиите
  • Проект

Проверка на знанията на студентите и оценяване
Изпит – защита на курсов проект и активност в продължение на лекционния курс

 

 

246 0.120