en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-65 АП ХІ - промишлени сгради ІІ

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg
ас. арх. Евгений Николаев Гацов - e_gatsov@mail.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Проектирането на промишлени територии, изяснява някои понятия и изисквания по устройство на териториите, съгласно Закона за устройство на териториите (ЗУТ), специфичните

критерии в промишлеността незасегнати в Закона, новите понятия „Ескизен устройствен план“ (ЕУП) и „Генерален план на промишлено предприятие“

В курсовия проект за проектиране на промишлени територии предварително е зададена кадастрална основа, в чиято организирана територия ще трябва да се намери подходящото място, за устройство на промишлен микро район. По тази причина са представени освен задание за промишлена територия и кадастрална основа с извадки от ОУП на съответното селище.

Разглеждат се необходимите анализи и техническо-творчески критерии за проектирането на промишлени предприятия в базистния курс: околна среда и безконфликтност на застрояването; транспортна и инженерна инфраструктура (мрежи); функционално-технологични изисквания; вариантни планови и структурни решения (едноетажни, многоетажни и двуетажни сгради и съоръжения);

 

263 0.145