en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-42 Архитектурно компютърно проектиране

Основно звено: Информатика и комуникации

Преподаватели:

Доц. д-р. Недялко Гороломов
Гл. ас. д-р. Ваньо Георгиев
Ас. Борислав Козарев

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Запознаване с програмния продукт Revit Architecture. Система за визуализация. Основни конструктивни елементи: стени, врати, прозорци, плочи, стълби, покриви, греди, колони – създаване и редактиране. Добавяне на бележки към чертеж. Настройка стила на оразмеряване. Създаване на ансамбъл от обемни елементи. Създаване на разрези и фасади на базата на дадено разпределение. Подготовка за изчертаване на плотер.

 

252 0.413