en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-67 Опазване на архитектурното наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Курсът лекции по опазване на недвижимо архитектурно наследство подготвя теоритично и методологически студентите да работят с обекти, които притежават статут на паметник на култгурата. Представени са спецификите на всички етапи на опазването – от изучаване и определяне на комплексната културно-историческа стойност, през проектирането – до реализацията на проектите. Студентите се запазнават с основните понятия в опазването като „реставрация”, „консервация”, „експониране”, „оригинал”, „автентичност”, „степени на намеса в паметника” и мн. др. Дават се познания по юридическата защита на обектите със статут и се представят основните национални и международни нормативни документи. Представени са най-добрите европейски практики и новости в многообразието от обекти и методи на опазване като „културно маршрути”, „културни пейзажи”, „дигитално наследство”, „педагогика в опазването”, „наследство в риск” и т.н.

 

249 0.525