en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-69 Антисеизмично осигуряване на сгради

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 0 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната дисциплина запознава студентите с основни постановки на съвременната инженерна сеизмология относно природата на земетресенията и тяхното въздействие върху сградите и инженерните съоръжения. Разглеждат се факторите, определящи сеизмичния риск за дадена територия и сеизмичната уязвимост на сградите. Анализира се смисъла на понятия, като маси, коравини, затихване и други, свързани с динамичното реагиране на конструкциите при земетресение. Студентите се запознават с основните концепции и правила за конструктивно композиране и детайлиране с оглед осигуряване на благоприятно сеизмично поведение на сгради и някои инженерни съоръжения. Акцентира се върху специфични постановки на Системата Еврокодове, свързани с критериите за регулярност и дуктилност на конструкциите. Разглеждат се характерни примери от практиката и се прави критичен анализ на архитектурните и конструктивни решения. Студентите се запознават и с някои иновативни технологии за сеизмоустойчиво строителство, като сеизмична изолация, демпферни системи. След успешно завършване на курса, студентите придобиват базисни познания и практически умения за работа в екип със строителни инженери-конструктори при проектиране на сгради в сеизмични райони.

 

404 0.072

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...