en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-69 Антисеизмично осигуряване на сгради

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 0 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната дисциплина запознава студентите с основни постановки на съвременната инженерна сеизмология относно природата на земетресенията и тяхното въздействие върху сградите и инженерните съоръжения. Разглеждат се факторите, определящи сеизмичния риск за дадена територия и сеизмичната уязвимост на сградите. Анализира се смисъла на понятия, като маси, коравини, затихване и други, свързани с динамичното реагиране на конструкциите при земетресение. Студентите се запознават с основните концепции и правила за конструктивно композиране и детайлиране с оглед осигуряване на благоприятно сеизмично поведение на сгради и някои инженерни съоръжения. Акцентира се върху специфични постановки на Системата Еврокодове, свързани с критериите за регулярност и дуктилност на конструкциите. Разглеждат се характерни примери от практиката и се прави критичен анализ на архитектурните и конструктивни решения. Студентите се запознават и с някои иновативни технологии за сеизмоустойчиво строителство, като сеизмична изолация, демпферни системи. След успешно завършване на курса, студентите придобиват базисни познания и практически умения за работа в екип със строителни инженери-конструктори при проектиране на сгради в сеизмични райони.

 

249 0.153