en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-43 История на средновековната аритектура

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “Градоустройство,теория и история”

Преподаватели: проф. д-р арх. Николай Тулешков (arch_art89@abv.bg)

Аудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 3.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Историята на архитектурата от този исторически период се разглежда в четири основни раздела:

# Времето на прехода от античната към средновековната архитектура – Исторически предпоставки за явленията в Мала Азия и деятелността на Сирийско-Палестинската строителна школа при формирането на новите християнска храмова архитектура и манастироустройствени схеми, раннохристиянската архитектура в Източната и Западната Римски империи на Балканския полуостров,в Италия и Северна Африка. Храмове, манастири, дворци, обществени и жилищни сгради, съоръжения. Типологии,конструкции,архитектурни декорации.

# Архитектура на средновековния византийски художествено-образен кръг – времето на новите идеи, чието начало се корени в деятелността на Армено-Грузинската строителна школа.Архитектурата от периода VІІ – ХІV век-Армения и Грузия, Византия, Първо и Второ българско царство, Влахия и Молдова, Сърбия, Русия. Нови явления в типологиите на храмовото строителство. Храмове, манастири, дворци, жилищни сгради. Типологии, конструкции,а рхитектурни декорации. Възникване на Живописния стил в архитектурата като български принос във византийската архитектура.

# Архитектура на средновековния европейски католически архитектурно-образен кръг – период на европейската варваризация, времето на монасите-архитекти, романиката и началото на формиране на народностните архитектурни школи в Европа, готиката-времето на европейските градове и техните майстори. Храмове, манастири, дворци жилищна архитектура. Периодизация, типологии, конструкции, архитектурно-художествен език, народностни характеристики на архитектурата на романиката и готиката.

# Архитектура на средновековния ислямски свят - Средна Азия и Иран като извор на ислямския архитектурен език - Средна Азия,Персия,Афганистан.Арабският халифат и периода на синкретиката – малоазийският арабски свят и „арабският” Египет.Мавританската архитектура като европейски прочит на източната ислямска строителна култура – Испания на халифите и Магреба. Архитектура на ислямско-византийското проникване-Селджушкия султанат. Видове религиозни и утилитарни сгради и съоражения, типологии конструкции, материали архитектурно – художествен език.

 

250 0.424