en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-74 АП ХІІ – сграда в исторически контекст

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 105 ч., 0 ч. лекции, 105 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 105 ч., 5 ч. работа с преподавател, 100 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, упражнения 7.0 ч.

ECTS кредити: 9

Описание на курса:

Архитектурно проектиране XII е насочено към изработване на проекти за адаптация и реставрация на сгради и ансамбли със статут на паметници на културата. Засегнато и градоустройственото ниво в проектирането на защитени територии на културното наследство. Проектите включват частите: „Проучване и документиране” и „Проектно решение за адаптация, реставрация и експониране”. Съставът и обхвата на проекта задължително се придържа към изискванията на Чл. 23 от Наредба № 4 на МРРБ.

Учебната практика УП-6 е свързана с провеждането на културни маршрути. Обектите на огледи показват национални добри или лоши практики в опазването. Посещават се археологически резервати, исторически селища, манастири и църкви, музеи.

 

253 0.048