en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-77 Естетика

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Тодор Веселинов Булев

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината „Естетика“ включва лекционен курс с дискусии по редица предварително избрани примери на характерни сгради, предимно в София и други наши градове. Разглеждат се основните категории в естетиката и тяхното историческо развитие, развитието на видовете и жанровете на естетическо усвояване.Разглежда се системният подход крм материалната среда и специфичната роля на архитектурата. Анализира се спецификата на естетическо въздействие.на архитектурата и критериите за оценка. Характеризират се особеностите на различните архитектурни „жанрове”. Изследва се структурата на архитектурната композиция и ролята и за естетическото въздействие.Разглеждат се проблемите на съвременната архитектурна парадигма, естетически идеали и социокултурната динамика, явленията на стила, модата, авангарда и др.

 

247 0.196