en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-78 Интериор II - Обществени сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - inavss@gmail.com
доц. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова - irida99@yahoo.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Курсът цели да запознае студентите с най-важните принципи и етапи в интериорното проектиране на обществени пространства, обемно пространствени решения, колоритни решения.

Изследва се връзката между функционалните пространства на сградата и нейното вътрешно обзавеждане.

Учебни цели.

  • Да въведе обучаемите в бъдещата им професия и проблемите на интериора като същина на архитектурата.
  • Да разкрие спецификата на интериорния дизайн, като част от общата структура на метода на индустриалния дизайн респ. рационалната архитектура.
  • Да запознае студентите с видовете процеси в обществената среда и типовете сценарии, като средство на архитектурното (дизайнерското) концептуализиране на проектното задание.
  • Да въведе ергономията, като вид научно проектиране за интериора паралелно на социологията,  с която студентите са запознати  в необходимия за архитектурата обем теоретично знание.

 

 

253 0.093