en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-81 АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова - irida99@yahoo.com
ас. арх. Андрей Георгиев Велинов - andreivel@gmail.com
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 90 ч., 0 ч. лекции, 90 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 5 ч. работа с преподавател, 85 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10, упражнения 6.0 ч.

ECTS кредити: 8

Описание на курса:

Проекта се изготвя на базата на разработен вече проект на студента за обществена сграда в дисциплината „Архитектурно проектиране IV”: Проектът обхваща избрани централни публични части и общодостъпни пространства.

Дисциплината обхваща няколко фази на разработка:

  • проучване възможностите които предоставя сградата и обемно пространственото и решение.
  • разработване на концепция и първични предложения и идеи.
  • търсене и избор на окончателно решение
  • детайлно разработване на проектното решение
  • курсът цели да запознае студентите с най-важните принципи и етапи в интериорното проектиране на обществени пространства, обемно пространствени решения,колоритни решения.

Запознаване със съвременни материали и приложението им в практиката.Детайлно разработване на характерни елементи от интериорното решение, цялостно изготвяне и оформяне на проекта за обществена структура с акцент върху всички специфики на поставената задача.

 

262 0.062