en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-83 Практикуване на професията

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината подготвя студентите относно различните форми на професионална реализация и практикуване на професията, а именно:

  • като проектанти в инвестиционното проектиране;
  • като специалисти в устройственото планиране;
  • като специалисти в специализираната публична администрация;
  • като специалисти в строителството;
  • като специалисти в консултантската дейност.

Тази дисциплина дава знания и създава умения за работа с нормативни документи при практикуване на професията.
Студентите се подготвят за бъдещо членство в Камарата на архитектите в България. Запознават се с изискванията за пълна проектантска правоспособност.

Учебни цели

  • Да въведе обучаемите в актуалните проблеми на практикуване на професията “архитект” в съвременното общество - неговата социална отговорност и прерогативи.
  • Да запознае обучаемите с принципите, на базата на които е организирана работата на “професията архитект”.

 

 

249 0.061