en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-85 Нови тенденции в архитектурата

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - konstb@dir.bg
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната дисциплина „Нови тенденции в архитектурата“ има за цел да запознае студентите от специалност “Архитектура” с най-новите и най-интересни архитектурни обекти от последните години в областта на градоустройството и ландшафтното проектиране - проекти, конкурси и реализации от световната практика

Посочват се проекти, интересни по отношение на конструкцията, материалите и строителните технологии, също - сгради, които се строят или към момента са завършени и са уникални творби на водещи имена в световната архитектура. В този случай обикновено се представят и други характерни произведения на същия автор.

Значително място е отделено за по-подробно разглеждане на някои съвременни строителни конструкции, елементи на сградата и детайли, които за нашите условия, все още представляват новост и не са достатъчно проучени или прилагани.

 

253 0.079