en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-49 Аграрни сгради

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”

Преподаватели:

гл. ас. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
гл. ас. арх. Димитър Власарев - dvlasarev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Същност на агро-производствените сгради, ферми и комплекси. Основни тенденции при планирането на аграрните стопанства. Генерален план на ферми и комплекси за първична обработка на селскостопанска продукция.

Видове животновъдни ферми (съдържание в зависимост от начинина на отглеждане и вида на животните, застрояване и ориентация, планови решения, пространствени структури, конструкции и материали).

Сгради и съоръжения за първична обработка и съхранение на селскостопанска продукция (съхранение на зърнени храни и фуражи, плодохранилища, сушилни). Вегетационни постройки. Сгради за съхранение и поддържане на селскостопанската техника. Торищни съоръжения.

 

250 0.135