en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-5 Математика

Основно звено: Строителен факултет; катедра "Математика и физика"

Преподаватели:

доц. д-р Дафинка Ангелова, angelova@vsu.bg
доц. д-р Веселин Кънчев, kantchev@vsu.bg
гл. ас. д-р Силвия Бумова, silvia.boumova@gmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни обекти на линейната алгебра и приложенията им. Основни обекти на аналитичната геометрия. Аналитично представяне на прави, равнини, криви и повърхнини. Конични сечения. Правилни многостени – формула на Ойлер. Основни обекти на математическия анализ. Производни на функция на една и повече променливи и приложенията им. Неопределен интеграл. Определен интеграл и приложения. Криви в равнината и пространството, повърхнини. Кратни, криволинейни и повърхнинни интеграли и приложенията им. Обикновени диференциални уравнения и приложенията им. Линейни ОДУ от произволен ред. Хомогенни и нехомогенни линейни ОДУ и приложения. Елементи от теория на вероятностите и математическата статистика. Приложения.

 

14 0.480