en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: $ Специализиран англайски език за архитекти - 1 част

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програмата на курса „Специализиран английски език за архитекти – I част“ включва въвеждане на основни архитектурни и строителни термини в контекст. Използват се видеоматериали, изобилие от специализирани текстове на тема: сградостроителство, архитектурен дизайн, архитектурни стилове. Преговарят се употребата на времената, членуване на съществителни имена, страдателен залог, като студентите правят интерактивни упражнения с широкото използване на Мудъл на ВСУ „Любен Каравелов“. Писмените умения като писане на резюме на текст, писане на есе, кореспонденция на английски език също се упражняват в платформата Мудъл. Развиват се уменията за устна комуникация чрез симулация на интервю за работа/стаж, дискусии за предимства и недостатъци, изразяване на мнение и аргументация, съгласие/несъгласие както и умения за устна презентация на архитектурна/строителна тема.

 

241 0.143