en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: $ Специализиран англайски език за архитекти - 2 част

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програмата на курса „Специализиран английски език за архитекти – II част“ включва надграждане на вече въведените в първа част граматични структури, умения за писане и говорене, превод и презентация. Включват се нови теми с въвеждане на терминология, свързана с градско планиране, устойчиво развитие, строителни материали, строителни технологии и мениджмънт, съвременни архитектурни стилове и примери за новости в архитектурата. Отново се използват видео материали, интерактивни упражнения, постоянна връзка с преподавателя чрез Мудъл на ВСУ“Любен Каравелов“, където ще бъдат изнесени писмените упражнения като писане на СV, съпроводително писмо, официална кореспонденция – писане на служебен имейл и др. Студентите се упражняват да ползват езика в академична, професионална и междукултурна среда.

 

241 0.256