en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-И.3 Рисуване ІІІ, след САСС

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. худ. Николай Томов Николов - katyanikolova@hotmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 6

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „ИД Рисуване 3“ съдържа:

Анатомия на черепа. Пропорции на човешката глава – възрастови и полови различия. Конструктивна рисунка на череп – профил, 3/4 и фронтална позиция. Конструктивна рисунка на глава – кръгла пластика. Конструктивна рисунка на глава – релеф.

Курсовите задачи са 6 бр – графични рисунки с молив и въглен.

 

253 0.113