en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-И.9 Българското изкуство в контекста на европейското

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч.,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Курсът е предназначен за студентите от специалностите „Архитектура” след изслушан курс по „История на изкуството”. Предложеният курс има за цел да запознае студентите с развитието на изкуството по българските земи, тъй като то не се разглежда в общия курс по история на изкуството.

Акцентирано е на българското изкуство, което е разгледано в сравнителен аспект с европейското. Анализите фокусират върху българските паметници като е потърсено мястото и ролята им сред европейските културни и художествени процеси. Целта на синхронното разглеждане на материала е студентите да се запознават с българското изобразително изкуство и неговото развитие като се учат да откриват аналогиите в художественото развитие спрямо историческото време.

Част от обучението се провежда в музейна среда, което дава възможност за непосредствено общуване с оригинали.

 

247 0.083