en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-Ф.1 Кофражни системи и скелета

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова - o_lazova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Кофражни системи и скелета“ съдържа:

Кофражни системи и скелета за изграждане на сгради и съоръжения – обща характеристика и класификация. Рамкови кофражи за изпълнение на стени и колони – устройство, приложение, оразмеряване. Кофражни системи: Реri (Trio, Domino, Handset); NOE (Top; Vario и др.); Doka (Framax, Frami) и др. Кофражи за изграждане на сгради и съоръжения с кръгли стени и колони (Peri Rundflex, NOE – combi 20, Monotub и др.). Кофражни системи за изпълнение на плочи и греди: Peri (Multiflex, Skydeck), NOE (H20) и Dokaflex 1-2-4. Подпори Peri (Multiprop, PEP). Подпори Doka Eco 20 и др. Кофражни маси (Peri, NOE, Doka и др.) за изпълнение на междуетажни конструкции. Работни предпазни скелета. Кофражни и монтажни носещи скелета. Автоматизирано проектиране на кофражи. Проектиране на кофраж Peri с програмен продукт Peri ELPOS.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на обект, заводи и цехове за строителни конструкции, фирмени строителни складове и др.

 

250 0.094