en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-55 Компютърни растерни изображения

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “Информатика и комуникации

Преподаватели:

гл. ас. д-р Ваньо Цветанов Георгиев (info@vanyog.com)
ас. Борислав Господинов Козарев (boko-vsu@boko-cad.eu)

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основи на цифровата графика. Работно пространство във Фотошоп. Селектиране и действия със селекции. Слоеве. Растерни инструменти за рисуване. Векторни инструменти за чертане. Маски и канали. Инструменти за тонални и цветови корекции. Въвеждане на текст в изображенията. Филтри. Анимация. Подготовка на изображения за печат и публикуване. Автоматизиране на работата с Фотошоп.

 

251 0.392