en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-И.16 Иновационно архитектурно проектиране

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Иновационно проектиране“ съдържа:

  • основни положения от теория на иновационното проектиране на сгради, конструкции, съоръжения и детайли; определение, цел и задачи; характерни технически признаци; постигане на единство на разнородни признаци; обективни свойства на формата, средства за естетическа организация на формата и интегриране на съвременните иновационни технологии в структурата на композиционните решения на абстрактно ниво; постигане на конкурентноспособност на световния архитектурен пазар чрез иновационно проектиране;

  • оформяне на стратегия за по-нататъшно развитие на формообразуването по избраната тема на курсовата задача; иновационното проектиране на сградните обвивки / анализ на съвременни сгради и комплекси от последните 2-3 години; иновационно проектиране на архитектурни конструкции и детайли на сгради, изпълнени с продукти на водещи световни фирми; иновационно проектиране на системи за отопление и горещо битово водоснабдяване на сгради, като елементите на тези системи са интегрирани със сградните елементи; иновационно проектиране на елементи за обзавеждане на интериорни пространства.

 

249 0.110