en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: $ Специализиран англайски език за архитекти - 3 част

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Курсът „Специализиран английски език за архитекти – III част“  е предвиден за студенти, които искат да получат по-задълбочена подготовка и ориентация в нивата и сертификатите по английски език. Студентите развиват умения самостоятелно да боравят с източници, да усъвърщенстват чрез интерактивни упражнения лексиката и граматиката, а чрез видеоматериалите на английски език - да доразвиват уменията си за слушане с разбиране и устна комуникация. Използва се Мудъл на ВСУ където студентите са в непрекъснат контакт с преподавателя.

 

241 0.060