en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-И.15 Професията архитект

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма за свободно избираемата дисциплина „ПРОФЕСИЯТА АРХИТЕКТ” СЕ СЪСТОИ В ПРИДОБИВАНЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ специалност Архитектура - 7-ми и 8-и семестър на основни понятия и познания за посоките и начините на упражняване на професията в нейните разнообразни аспекти и проявления. Прави се разбор и подробно се изяснява функцията на институцията КАБ и понятието „РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ”; Целите и задачите на ЗКАИИП; изяснява и запознава с пътя и професионалната практика преди и след дипломиране за придобиване на членство в КАБ, понятията „Ограничена” и „Пълна” правоспособност; Законодателната рамка, дефинираща проектантската дейност на архитекта; нормативната уредба в инвестиционното проектиране и устройственото планиране; видовете направления на придобилите образователна степен „магистър” с професионална квалификация „архитект”; възможностите за свободна практика, работа в бюро, експерт в общинска и държавна администрация, преподавател, консултант. Изясняват се въпросите относно видовете договори, тръжни книжа, процедури и участие в обществени поръчки и европейски проекти, конкурси за проектиране и наредба за конкурсите; авторски надзор, авторско право, отговорности и застраховане. Особено място се отделя на Методиката за оразмеряване на възнагражденията за изработване на инвестиционни проекти и устройствени планове. Лекционният курс предполага запознаване с необходимостта и съдържанието на непрекъснатото обучение през целия живот, станало неразделна част от световните стандарти за устойчиво развитие и гарантиране на високо ниво на архитектурната практика.

 

256 0.070