en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.15 Професията архитект

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма за свободно избираемата дисциплина „ПРОФЕСИЯТА АРХИТЕКТ” СЕ СЪСТОИ В ПРИДОБИВАНЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ специалност Архитектура - 7-ми и 8-и семестър на основни понятия и познания за посоките и начините на упражняване на професията в нейните разнообразни аспекти и проявления. Прави се разбор и подробно се изяснява функцията на институцията КАБ и понятието „РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ”; Целите и задачите на ЗКАИИП; изяснява и запознава с пътя и професионалната практика преди и след дипломиране за придобиване на членство в КАБ, понятията „Ограничена” и „Пълна” правоспособност; Законодателната рамка, дефинираща проектантската дейност на архитекта; нормативната уредба в инвестиционното проектиране и устройственото планиране; видовете направления на придобилите образователна степен „магистър” с професионална квалификация „архитект”; възможностите за свободна практика, работа в бюро, експерт в общинска и държавна администрация, преподавател, консултант. Изясняват се въпросите относно видовете договори, тръжни книжа, процедури и участие в обществени поръчки и европейски проекти, конкурси за проектиране и наредба за конкурсите; авторски надзор, авторско право, отговорности и застраховане. Особено място се отделя на Методиката за оразмеряване на възнагражденията за изработване на инвестиционни проекти и устройствени планове. Лекционният курс предполага запознаване с необходимостта и съдържанието на непрекъснатото обучение през целия живот, станало неразделна част от световните стандарти за устойчиво развитие и гарантиране на високо ниво на архитектурната практика.

 

411 0.232

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...