en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-59 История на балканската архитектура

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “Градоустройство,теория и история”

Преподаватели:

проф. д-р арх. Николай Тулешков , arch_art89@abv.bg

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 40 ч., 40 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6,

ECTS кредити: 0

Описание на курса:

# Архитектура на османското средновековие - ранната османска архитектура –синкретика на арменските и гръцки строителни идеи със сирийските и ирано-средноазиятските.Включване на българските строители в османската строителна практика.Архитекти и архитектурни идеи. Формиране на новият тип джамии-Бурсенският.”Света София” и джамиите на „Златният век” на османската архитектура,мимар Синан и неговите последователи. Османски обществени сгради и кюлиета,мензилханета . Кервансараи,ханове,бани,безистени,часовникови кули,медресета,водоизточници,имарети,текета,мостове и акведукти.Крепостното строителство (ХІV-ХVІІ век).Типология,конструкции,декоративни системи.Рисуваната керамика като сградна декорация на османското средновековие.Мюсюлмански и християнски късносредновековни жилищни сгради от средновековните български земи.Основни схеми на жилищната архитектура от българските земи – анфиладна,верижна,кръстовидна. Православната храмова архитектура и манастироустройство на късното средновековие-българските земи,Гърция,Албания,Сърбия.

# Европеизация на османската архитектура – Проникване на западноевропейската култура в столичната строителна практика. Ляле деври – времето на първоначалното смесване на европейски идеи с традиционните средновековни.Дворци и дворцови паркове. Османските изяви на европейските стилове барок,ампир,класицизъм и еклектика.Арменски,гръцки и български архитекти и майстори.Пренасяне на трансформирани европейски идеи от столицата към османските балкански провинции.

# Българското Възраждане – Промени в типологията на християнското жилище от около средата на ХVІІ век. Къщите-крепости от северните български земи и архонтикото от южните-новите богати жилищни сгради на ХVІІ - ХVІІІ век.Жилищата на Зрялото възраждане,типология ,архитектурен образ,синтез на изкуствата.Развитие на функционалните схеми-анфиладна,верижна,кръстообразна,поява на салонната схема. Промени в типологията и архитектурния образ на възрожденската къща. Единство на типологичните и архитектурни характеристики във всички етнографски български райони. Православната храмова архитектура- нови типологии,конструкции и архитектурен образ. Българска възрожденска архитектурна школа.Български възрожденски неостилистики барок,ампир, неокласицизъм,неоренесанс, неоготика. Новите типове обществени сгради-училища,камбанарии,административни конаци (беледиета),беклемета. Промени в старите типове обществени сгради-ханове,маази, часовникови кули,водоизточници,мостове.Новости във фортификационното строителство.Български възрожденски строителни центрове и изявени архитектони и първомайстори , територии на тяхната деятелност на Балканския полуостров,Мала Азия и Северна Африка .Нещо за т.нар. Балканска архитектура.

 

250 0.313