en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-6 Дескриптивна геометрия

Основно звено: Строителен факултет; катедра "Математика и физика"

Преподаватели:

проф. д.м.н. Йохан Давидов, jtd@math.bas.bg
доц. д-р Величка Милушева, milousheva@vsu.bg
гл. ас. Цветослава Зарева: ci_zareva@abv.bg

Аудиторна заетост: 90 ч., 45 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 3.0 ч., упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Методи за моделиране на тримерното пространство върху равнина: Монжова проекция, Аксонометрия и Перспектива. Изобразяване на основните елементи на пространството и техните взаимни положения. Афинни и метрични задачи. Изобразяване на равнинни фигури и пространствени тела с равнинните им сечения и сенките им. Взаимни пресичания на тела. Ротационни, праволинейни повърхнини и сенките им. Връзки между трите модела и изобразяване на архитектурни обекти и сенките им.

 

252 0.118