en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-63 Промишлени сгради І

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”

Преподаватели:

проф. д-р арх. Любен Янков Сиврев - lsivrev@vsu.bg
гл. ас. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
гл. ас. арх. Евгений Гацов - e_gatsov@mail.bg
гл. ас. арх. Атанас Василев – bureu_vassilev_Ltd@abv.bg
гл. ас. арх. Димитър Власарев - dvlasarev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Същност на индустриалната (промишлена) архитектура. Производствени сгради и помещения (съдържание, функционално-планови схеми, пространствени структури, застрояване, ориентация и осветление, архитектурно-строителни решения, конструкции и архитектура). Базисни познания за работната среда в индустриалните предприятия и територии. Комплексно обществено обслужване в производствените предприятия (класификационни характеристики, базисни, площни и териториални показатели). Санитарно-хигиенни звена в производствените сгради и помещения (класификации и решения по производствено-хигиенен признак, според обслужваната производствена структура, съдържание, функционална схема и местоположение). Столово хранене (видове кухи, звена и основни блокове, зали за хранене и анексии към тях). Комплексни обекти за услуги. Нова териториална организация на същите в условията на пазарна икономика.

 

249 0.079