en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-69 Компютърни 3D визуализации

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “Информатика и комуникации

Преподаватели:

ас. Борислав Господинов Козарев
гл. ас. инж. Любен Евтимов Любенов

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Запознаване с интерфейса на програмата 3DStudio Max – меню, основна лента с инструменти, команден панел, работни прозорци и навигация между тях. Създаване на обекти в сцената с примитиви (геометрични тела). Създаване на обекти с обекти с линии и двумерни геометрични фигури. Редактиране на обекти – модификатори. Прилагане на цветове, карти и материали. Осветяване на сцената и обектите в нея – източници на светлина. Гледни точки – камери. Анимация на обекти и камери. Окончателна визуализация – рендеринг, видове изходни формати на изображенията.

 

251 0.101