en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-7 История на изкуството І

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”

Преподаватели:

доц. д-р Благовеста Иванова, bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Лекционният курс има за цел да формира обща представа за развитието на изкуството (живопис, скулптура, архитектура) на древността, античността, средновековието и Ренесанса. Запознава студентите с периодизацията и класификацията на изкуствата, със синтеза на изобразителното изкуство и архитектурата, както и с основни понятия като епоха, направление, стил, художествено произведение, жанр и пр. Включва следните периоди: първобитно-общинен строй, Месопотамия, Египет, Егейски свят, Древна Гърция, Рим, ранно-християнско изкуство, Византия, Западноевропейско средновековие, Ренесанс и общите особености на изкуството на Българското Възраждане. Задача на курса е усвояването на понятийния апарат, развитието на визуалната памет, познаване на тенденциите в развитието на изобразителното изкуство, на характерните особености на периодите и тяхното разпознаване посредством изображения.

 

250 0.225