en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-75 Промишлени сгради ІІ

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”

Преподаватели: проф. д-р арх. Любен Янков Сиврев - lsivrev@vsu.bg
гл. ас. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова - bobimancheva@avb.bg
гл. ас. д-р арх. Димитър Власарев - dvlasarev@abv.bg
гл. ас. арх. Емил Сардарев - emiarh@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Индустриални (промишлени) територии и транспортна инфраструктура.

Цели на курса: Лекционният и творческо - проектантски курсове в Част 2 имат за цел да запознаят студентите с основните теоретични изисквания, проектантски и строителни критерии при устройство на индустриалните територии и изграждане на спомагателните и транспортни обекти в тях и селищния организъм.

Съдържание на курса: Индустриални (промишлени) територии. Основи на устройство на територията (ЗУТ). Устройствено планиране (проектиране) на териториите. Устройствени критерии при проектирането на промишлените територии. Избор на район, селище и УППИ за конкретно предприятие. Селищно -структурни и природни фактори при избора на терена. Ескизен устройствен план на индустриална територия. Комуникационно - планови решения на индустриални микрорайони и квартали. Застрояване, благоустрояване, озеленяване и геодезия на промишлената площадка. Транспорт в промишлените територии и селищния организъм.

 

249 0.046