en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-77 Стоманени и дървени конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев - georgiev.todor.d@gmail.com
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Видове стомани. Асортимент. Основни положение на метода по гранични състояния, съгласно ЕС. Носимоспособност на напречните сечения и на елементите. Съединения и съединителни средства. Греди и гредови конструкции. Колони. Ферми. Едноетажни пълностенни рамкови конструкции. Конструкция на покривното и стенното ограждане. Пространствено укрепване на равнинни конструкции. Конструкции на високи сгради. Пространствени прътови конструкции.

Предимства и недостатъци на дървените конструкции. Дървесината като строителен материал-свойства и асортимент. Съединителни средства и съединения при дървените конструкции. Дървени греди - видове. Дървени колони. Дървени и стомано-дървени ферми. Дървени покривни конструкции на жилищни сгради. Дървени рамкови конструкции. Пространствено укрепване на равнинни дървени конструкции.

 

256 0.154