en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-83 Технически инсталации и системи (учебна практика)

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
ас. д-р инж. Борис Тодоров Николов - bnikolov@wss-bg.net

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 40 ч., 40 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Организация на учебната практика: Формиране на екипи от 2-4 студента. Посещение на строителни и проектантски фирми, на технически отдели в общини  и запознаване с проекти по части инсталации. Консултации с преподавател относно структурата, елементите, параметрите и функционалните качества на съответните инсталации Анализ на реални проекти по части електро, ОВиК и ВиК от страна на студентския екип пред преподавател. Посещение на високо технологични сгради от типа на кулата на Софарма, сградата на Риск инженеринг..

Основни теми: Структура и дейност на посетената фирма. Запознаване с проекти по части инсталации. Избор на представителни проекти и изучаване структурата, елементите, параметрите и функционалните качества на съответните инсталации Анализ на реални проекти по части електро, ОВиК и ВиК . Анализ и изводи от посетените сгради и изградените в тях инсталации. Представяне мястото и ролята на архитекта при формиране функционалните параметри на инсталациите за създаване комфорт на обитаване.

 

14 0.005