en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-86 Опазване на архитектурното наследство

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:

доц. д-р арх. Валентина Върбанова – valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

История на опазването на недвижимо архитектурно наследство. Реставрационни школи и практики през вековете. Видове недвижими културни ценности. Типология на обектите. Понятие за комплексна културно-историческа стойност. Степени на намеса в оригиналната строителна субстанция. Юридическа защита на недвижимо културно наследство. Териториална защита. Археологическо наследство. Съвременни методи в опазването. Европейски програми и проекти в опазването на недвижимо архитектурно наследство.
Посещение на обекти в процес на опазване.

 

249 0.062