en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-87 Ландшафтна архитектура

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “Градоустройство, теория и история на архитектурата”

Преподаватели:

доц., д-р, ланд. арх. Пенчо Добрев , e-mail: pentso_dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Историческо развитие на градинско- парковото изкуство и ландшафтната архитектура; Основни композиционни принципи; Значение на зелената система при изготвянето на устройствени планове; Модели и принципи на формиране на зелените системи; Основни изисквания за устойчивост в ландшафтната архитектура; Видове озеленени плоши и функционални параметри в номенклатурата на зелената система към ОУП; Връзки и зависимости между нормативните изисквания за защитените територии и устройственото планиране; Характеристика на растителността като основен композизиционен и строителен материал в ландшафтната архитектура; Етапност при изготвяне на инвестиционни проекти в ландшафтната архитектура и съставяне на ПСД.

 

249 0.053