en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.14 Теория на иновационните стъпки

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Целта на учебната програма е да попълни дефицита от теоретични познания в областта на иновационното проектиране, който дефицит е преграда в постигането на нови архитектурни решения с изобретателска стъпка.

Програмата обхваща теорията на иновационните стъпки, прилагани в иновационното проектиране от направлението „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли“. Неочакваните комбинации от известни технически признаци и нови технически признаци определят броя на иновационните стъпки- една, две или повече на брой. Тези стъпки са разположени в характеризиращата част на патентните претенции, съгласно заявката на патент за изобретение на сграда, конструкция, съоръжение или детайл.

Архитектурата се разглежда като относително единство на иновационните стъпки, решаващи по нов начин функцията, конструкцията, строителния материал, строителната технология в зависимост от ограничителните условия на поставената задача.

Нови и оригинални архитектурни решения са възможни и без участието на нови технически признаци, но тези решения са в резултат само на неочаквани комбинации от обективните свойства на формата и средствата за естетическата й организация.

Най-висока степен на иновативност се постига, когато тези неочакваните комбинации за постигане на оригиналност и неповторимост на архитектурното решение се комбинират с неочакваните комбинации от известните технически признаци и новите технически признаци, характеризиращи патентните претенции на заявката на патент за изобретение. По този начин може да се постигне висока степен на конкурентно способност на архитектурните решения.

 

404 0.196

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...