en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-И.14 Теория на иновационните стъпки

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Целта на учебната програма е да попълни дефицита от теоретични познания в областта на иновационното проектиране, който дефицит е преграда в постигането на нови архитектурни решения с изобретателска стъпка.

Програмата обхваща теорията на иновационните стъпки, прилагани в иновационното проектиране от направлението „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли“. Неочакваните комбинации от известни технически признаци и нови технически признаци определят броя на иновационните стъпки- една, две или повече на брой. Тези стъпки са разположени в характеризиращата част на патентните претенции, съгласно заявката на патент за изобретение на сграда, конструкция, съоръжение или детайл.

Архитектурата се разглежда като относително единство на иновационните стъпки, решаващи по нов начин функцията, конструкцията, строителния материал, строителната технология в зависимост от ограничителните условия на поставената задача.

Нови и оригинални архитектурни решения са възможни и без участието на нови технически признаци, но тези решения са в резултат само на неочаквани комбинации от обективните свойства на формата и средствата за естетическата й организация.

Най-висока степен на иновативност се постига, когато тези неочакваните комбинации за постигане на оригиналност и неповторимост на архитектурното решение се комбинират с неочакваните комбинации от известните технически признаци и новите технически признаци, характеризиращи патентните претенции на заявката на патент за изобретение. По този начин може да се постигне висока степен на конкурентно способност на архитектурните решения.

 

249 0.071