en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-88 Технически инсталации и системи в сградите

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
ас. д-р инж. Борис Тодоров Николов - bnikolov@wss-bg.net

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Електроснабдителни системи и схеми. Сградни електрически мрежи-основни елементи. Защити в електрическите мрежи. Изчисляване и избор на елементи на мрежите.Осветление. Начин на изграждане на мрежите. Слаботокови инсталации. Параметри на климата в сгради- същност и начини за управление. Методи на топлопредаване. Пасивни средства за управление на топлопреноса. Отоплителни системи и схеми. Енергийни центрове – термопомпи-въздух-въздух (вода), вода-вода, агрегати на фосилни горива. Сградни отоплителни инсталации – елементи и параметри. Вентилационни системи и схеми. Параметри на вентилационните мрежи и съоръжения. Климатични инсталации - структура и параметри. Водопроводни мрежи и съоръжения. Канализационна мрежа и съоръжения. Сградни водоснабдителни мрежи и съоръжения. Сградна канализация. Основни изисквания и разчети при проектиране на водоснабдяване и канализация на сгради.Автоматизация на сградните инсталации (BMS).

 

250 0.822