en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-90 Теория на архитектурата

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:

доц. д-р арх. Валентина Върбанова – valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Въведение в теорията на архитектурата. Многостранност на материята. Диалектика на същността на архитектурата. Тези и антитези. Диалектика на формообразуването. Семиотика в архитектурата. Семиотични анализи. Историческото време на централното градско пространство. Градът като „полимпест”. Съвременни течения в теорията на архитектурата.

 

250 1.130