Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-95 АП ХІІ – сграда в исторически контекст

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:

доц. д-р арх. Валентина Върбанова – valentina.varbanova@abv.bg
арх. Валентина Върбанова /хоноруван преподавател/ - vedrina@abv.bg
арх. Ани Неврокопска /хоноруван преподавател/ - anninev@gmail.com
арх. Явор Банков /хоноруван преподавател/ - yavorbankov@abv.bg

Аудиторна заетост: 105 ч., 0 ч. лекции, 105 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 105 ч., 105 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, упражнения 7.0 ч.

ECTS кредити: 8

Описание на курса:

Проектирането в исторически контекст се явява продължение и практически курс на лекционния по „Опазване на недвижимо архитектурно наследство”. Върху конкретна ситуация се разработват проекти за адаптация, реставрация и експониране на ниво градоустройство в защитени територии и на ниво единичен паметник на културата. Възлагат се комплексни задания с цел насърчаване на студентите да формират екипи, във връзка с интердисциплинарния характер на дейностите по реставрация.

 

394 0.166