en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-95 АП ХІІ – сграда в исторически контекст

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:

доц. д-р арх. Валентина Върбанова – valentina.varbanova@abv.bg
арх. Валентина Върбанова /хоноруван преподавател/ - vedrina@abv.bg
арх. Ани Неврокопска /хоноруван преподавател/ - anninev@gmail.com
арх. Явор Банков /хоноруван преподавател/ - yavorbankov@abv.bg

Аудиторна заетост: 105 ч., 0 ч. лекции, 105 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 105 ч., 105 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, упражнения 7.0 ч.

ECTS кредити: 8

Описание на курса:

Проектирането в исторически контекст се явява продължение и практически курс на лекционния по „Опазване на недвижимо архитектурно наследство”. Върху конкретна ситуация се разработват проекти за адаптация, реставрация и експониране на ниво градоустройство в защитени територии и на ниво единичен паметник на културата. Възлагат се комплексни задания с цел насърчаване на студентите да формират екипи, във връзка с интердисциплинарния характер на дейностите по реставрация.

 

252 0.589